استخدام کارشناس فروش منطقه آقا با مزایا در ملی شیمی کشاورز در ارومیه