استخدام بازاریاب میدانی، کارشناس امور پذیرندگان و کارشناس واحد بازرگانی