استخدام نماینده علمی و فروش در یک شرکت معتبر بهداشتی دارویی در اردبیل