استخدام مدیرکنترل کیفیت و مدیر تولید در شرکت شکوفا پلاست پروانه توس