استخدام مهندس معدن از فارس جهت کار در مناطق اطراف شهرستان شاهرود