استخدام کارگر ساده وسط کار در سیمیا صنعت توسن در البرز