استخدام مهندس مکانیک، انباردار و برق کار صنعتی در قائم نخ کیمیا در اصفهان