استخدام مسئول انبار آقا در شرکت مرغ نوجان در البرز