استخدام انباردار در شرکت صنایع سنگ شیر پارس در همدان