استخدام حسابدار در شرکت سامانه های نوین افرا در فارس