استخدام برقکار صنعتی، کارگر ساده و یخسازی، تکنسین فنی و حراست