استخدام فروشنده حضوری با بیمه در گروه سولیکو (کاله) در کرمان