استخدام اپراتور خط تولید و کارشناس بازاریابی و فروش