استخدام مدیر فروش در حوزه تاسیسات با حقوق توافقی و مزایا در یزد