استخدام طراح و گرافیست در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد از اصفهان