استخدام کارپرداز و کارشناس بازرگانی در گسترش مدیریت سامان ایساتیس در یزد