استخدام کارگر با حقوق ثابت ، پاداش و بیمه در محدوده گوهردشت کرج