استخدام سرپرست بازاریابی و فروش در شرکت پخش آدرینا در اصفهان