استخدام حسابدار در فرآوری مس درخشان تخت گنبد از فارس جهت کار در کرمان