استخدام مهندس معدن از اصفهان جهت کار در مناطق اطراف شهرستان شاهرود