استخدام نماینده علمی در آزمایشگاه هورمون در آذربایجان شرقی