استخدام تحلیلگر سیستم،مستندسازی فنی سیستمهای اطلاعاتی،کارشناس برنامه نویسی