استخدام مهندس کامپیوتر در مرکز آموزش بازرگانی فارس