استخدام برنامه نویس Net Core. در فناوری اطلاعات چنته مه میترا شمال در بابل