استخدام تکنسین کامپیوتر در مجموعه ساحل داهیر در بندرعباس