استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در سامان ارتباطات نیکان در مشهد