استخدام مسئول توزیع در ایده نو تجارت آویژه در اردبیل