استخدام سرپرست فروش در گروه سولیکو (کاله) در هرمزگان