استخدام 4 عنوان شغلی در خرما طلایی قیروکارزین در فارس