استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در شهرک صنعتی بهارستان