استخدام مدیر معدن آقا در شرکت نمکهای باریم و استرانسیم آسیا از گلستان