استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در الکترونیک کارت دماوند- در زنجان