استخدام مسئول دفتر در شرکت فاخر بازرگانان کاواک دیر در قم