استخدام حسابدار آقا در گروه صنعتی معقول در گلستان و مازندران