استخدام نظارت مقیم کارگاهی جهت احداث پروژه های بلند مرتبه در البرز