استخدام سرپرست انبار و توزیع در فروشگاههای زنجیره ای هفت در شهر رفسنجان