استخدام مدیر پخش آقا با مزایا در شرکت تابش نور در قم