استخدام کارگر تخلیه بارگیری و نظافت هواپیما آقا در خراسان رضوی