استخدام مهندس معدن از اصفهان جهت کار در معدن سنگ آهن چاه پلنگ شمالی