استخدام کارشناس مکانیک در کشت و صنعت تخته فشرده پاک چوب در خوزستان