استخدام مدیر تولید در شرکت صنایع تولیدی لوله سبز همگام در اصفهان