استخدام سرپرست فروش (فرآورده های پروتئینی) و ویزیتور (فرآورده های پروتئینی)