استخدام مسئول برق و تاسیسات در یک شرکت معتبر در شهرک صنعتی جی