استخدام کارمند بازرگانی خارجی در مهکام سنگ پارس در شهرک صنعتی سجزی