استخدام برق کار صنعتی در ماهرنگ سحر در خراسان رضوی