استخدام تحلیلگر بازار و کسب و کار در زمینه برق و الکترونیک در رشت