استخدام مهندس مکانیک در شرکت توسعه دانش هوادریای آسیا در شیراز