استخدام کارشناس استخراج و نیروی خدماتی با حقوق و مزایا در یزد