استخدام مهندس صنایع، تکنسین نگهداری و تعمیرات و اپراتور دستگاه