استخدام صندوقدار با حقوق ثابت و بیمه در ماتا در اصفهان